വിക്കിപീഡിയയിൽ കയറി അതുമിതും വാങ്ങാൻ ഇവിടെ കയറുക

Search results

Saturday, September 5, 2015

നമ്മുടെ കൊറ്റികൾ

കേരളത്തിൽ സാധാരണ കാണുന്ന ചില കൊറ്റിവർഗക്കാർ 


 കുളക്കൊക്ക് ( Indian Pond Heron )


ചിന്നക്കൊക്ക് ( Little Green Heron )

 മഴക്കൊച്ച ( Chestnut Bittern )


കാലിമുണ്ടി ( Cattle Egret )

 

 ചിന്നമുണ്ടി (Little Egret)


 പെരുമുണ്ടി ( Large Egret )

 

ചാരമുണ്ടി ( Grey Heron )
 

 ചായമുണ്ടി ( purple Heron )

 കരുവാരക്കുരു( White-Necked Stork)

 
കഷണ്ടിക്കൊക്കൻ ( Oriental White Ibis )


ചേരാക്കൊക്കൻ ( Asian Openbill Stork )


( തുടരും )

No comments:

Post a Comment