വിക്കിപീഡിയയിൽ കയറി അതുമിതും വാങ്ങാൻ ഇവിടെ കയറുക

Search results

Sunday, March 27, 2016

മിഥുനം


മധ്യപ്രദേശിലെ ഖജുരാഹോയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലക്ഷ്മണക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുറം ചുവരിൽ നിന്നും ഒരു ശില്പം.  പ്രണയലീലകളുടെ ശില്പാവിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ട സ്ഥലമാണ് ഖജുരാഹോ 


No comments:

Post a Comment